26.9.2019. 14:20
Vlada FBiH najavila smanjenje oporezivanja plata većih od 650 KM na 32 posto!
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH, po redovnoj proceduri usvajanja, uputila Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca koji uređuje kriterije i postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, njihova ovlaštenja, postupak preispitivanja utvrđene reprezentativnosti i druga pitanja značajna za ovaj postupak, ako drugim zakonom nije drugačije određeno.

U postupku utvrđivanja reprezentativnosti su mjerodavni podaci o radnicima zaposlenim na osnovu ugovora o radu i o poslodavcima registrovanim na teritoriji FBiH. Predloženo je da, pored podataka o obuhvatu radne snage nadležnog organa za statistiku, mogu biti korišteni i podaci drugih organa. Također je predviđeno da se strukovna reprezentativnost može dodijeliti kod poslodavca i na nivou kantona, nakon ispunjenja predviđenih uvjeta.

Ovim zakonom propisani su opći uvjeti za reprezentativnost sindikata i udruženja poslodavaca, kao i posebni uvjeti u pogledu procenata zaposlenih za utvrđivanje reprezentativnosti za područje i oblast djelatnosti, područje kantona, te za teritoriju Federacije BiH. Zakon također garantuje pravo na slobodno udruživanje i organizovanje sindikata i udruženja poslodavaca koji nisu reprezentativni.

Donošenje ovog zakona predstavlja dio reforme radnog zakonodavstva s ciljem unaprjeđivanja prava na slobodno organizovanje i udruživanje u sindikate i udruženja poslodavaca, slobodu osnivanja i udruživanja u saveze i udruženja višeg nivoa, a u vezi s pravom na kolektivno pregovaranje u skladu s praksom u okruženju i EU.

U skladu sa uobičajenom praksom, u više navrata su organizirani konsultativni sastanci s granskim i drugim sindikatima, kako članicama, tako i nečlanicama Saveza samostalnih sindikata BiH i Udruženjem poslodavaca FBiH kako bi se kroz socijalni dijalog osigurala mišljenja socijalnih partnera.

Kako ovaj zakon uređuje oblast koja je u zajedničkoj nadležnosti federalne i kantonalnih vlasti, Nacrt zakona je upućen u redovnu proceduru kako bi bila pribaviljena mišljenja kantonalnih skupština te organiziran dodatni krug konsultacija sa socijalnim partnerima i svim drugim zainteresiranim udruženjima građana. Ovo posebno zbog toga što se značajan broj granskih i drugih sindikata, kao i Udruženje poslodavaca FBiH, tokom vođenih konsultacija, negativno izjasnilo o pojedinim rješenjima predloženim u Nacrtu zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

S tim u vezi, najveći broj sindikata koji su učestvovali u socijalnom dijalogu, kao i Udruženje poslodavaca FBiH, izjasnili su se da Nacrt zakona treba da ide u redovnu parlamentarnu proceduru. 

USUGLAŠAVANJE ŠEST ZAKONA S PRESUDOM USTAVNOG SUDA FBiH 

S ciljem usuglašavanja s presudama Ustavnog suda FBiH, Vlada Federacije BiH danas je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila prijedloge izmjena pet, te izmjena i dopuna jednog zakona.

Riječ je o izmjenama Zakona o nasljeđivanju, Zakona o registraciji poslovnih subjekata, Zakona o stvarnim pravima, Obiteljskog zakona, Zakona o zemljišnim knjigama, kao i izmjenama i dopunama Zakona o notarima.

Ustavni sud FBiH je presudom od 6.3.2019. godine utvrdio da pojedine odredbe ovih zakona, kojima je propisana obvezna notarska obrada za određene pravne poslove, nisu sukladne Ustavu FBiH.

Ustavni sud je ranijom presudom od 2.12.2015. godine utvrdio i da članci 6.,27. i 73. Zakona o notarima nisu u suglasnosti sa Ustavom jer propisuju pravne poslove za koje je obvezna notarska obrada isprava. Ustavni sud je ovakvu odredbu ocijenio diskriminatornom i na štetu drugih osoba - diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim i magistarskim ispitom ili doktoratom.

Stoga je Vlada FBiH u parlamentarnu proceduru uputila i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o notarima, koji uvodi postupak potvrđivanja isprava za koje nije obvezna notarska obrada (takozvani postupak solemnizacije).

U to spadaju pravni poslovi o reguliranju imovinskih odnosa između bračnih drugova, kao i onih koje žive u izvanbračnoj životnoj zajednici, poslovi čiji je predmet prijenos ili stjecanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama, zatim kojima se sačinjavaju osnivačka akta godspodarskih društava i utvrđuje njihov statut i svaka njegova promjena.

Dakle, navedene pravne poslove u vidu privatne isprave mogu sačinjavati same stranke u postupku, ali s ciljem zaštite pravne sigurnosti neophodno je da ih solemnizira notar po postupku koji je detaljno propisan u predloženim izmjenama i dopunama Zakona o notarima.

 

JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU DIONICA OZIMICA -

POPRIKUŠE I MEDAKOVO - OZIMICA NA KORIDORU Vc 

Federalna vlada utvrdila je da je izgradnja dionica autoceste Ozimica - Poprikuše u dužini od 12,9 kilometara i Medakovo - Ozimica na Koridoru Vc od 22 km od javnog interesa za FederacijuBiH.

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, kao korisniku eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju, naloženo je da pokrene ovaj postupak.

Sredstva za realizaciju ovih odluka će osigurati Autoceste FBiH, u skladu s Planom poslovanja za 2019.godinu i Trogodišnjim planom poslovanja za period 2019. - 2021. godina. 

IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA 

Nakon što je razmotrila inicijativu udruženja "Vaša prava Bosne i Hercegovine" za izmjene i dopune Zakona o vanparničnom postupku, Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde, utvrdila mišljenje u kojem je navedeno da ovo ministarstvo za 2019. godinu nije planiralo pripreme prednacrta, ili nacrta izmjena i dopuna ovog zakona. Uvidom u incijativu, te nakon konsultacija s Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova, utvrđeno je da je ona djelomično osnovana, pa će prilikom planiranja aktivnosti Federalnog ministarstva pravde za 2020. godinu i u skladu s kadrovskim kapacitetima, biti vođeno računa o njenom uvrštavanju u Plan rada. Inače, inicijativom je traženo da Zakonom o vanparničnom postupku FBiH bude propisan postupak utvrđivanja vremena i mjesta rođenja za osobe koje nisu upisane u matičnu knjigu rođenih, a vrijeme i mjesto svog rođenja ne mogu da dokažu na način predviđen propisima koji se odnose na vođenje matičnih knjiga

Vlada FBiH nije prihvatila inicijativu Općinskog vijeća Zavidovići za dopunu Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivu naseljenih mjesta u određenim općinama. Inicijativom je traženo utvrđivanje novog naseljenog mjesta Naselje Huskić Envera, koje bi bilo izdvojeno iz Donje Lovnice. Općinskom vijeću je predloženo da postupi u skladu sa članom 13. st. 2. tač. 9. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH, te donese odluku o dodjeli naziva ulice novoizgrađenom naselju, kako je i predloženo u inicijativi. 

DVIJE ODLUKE O EMISIJI OBVEZNICA 

Federalna vlada je donijela dvije odluke o odobravanju zaduženja   Federacije BiH putem emisije obveznica, s ciljem prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom  FBiH za 2019. godinu.

U prvom slučaju je riječ o emisiji 40.000 obveznica u ukupnom nominalnom iznosu do 40.000.000 KM, s rokom dospijeća od tri godine.

Također je odobreno i zaduženje do 60.000.000 KM kroz emisiju 60.000 obveznica i rokom dospijeća od pet godina.

Javni poziv za sudjelovanje u emisijama obveznica bit će objavljeni na internet stranici Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevskoj burzi vrijednosnih papira, najkasnije  sedam  dana  prije  dana  aukcije.

Kako je danas objašnjeno, obzirom na trenutnu likvidnost Proračuna FBiH za 2019. godinu, velika je mogućnost da aukcije za ove dvije emisije obveznica budu otkazane. 

PRODUŽITI PRIMJENU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA RUDARSTVO 

Vlada Federacije BiH danas je upoznata sa Informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o implementaciji kolektivnog ugovora za područje djelatnosti rudarstva u FBiH uz koju je usvojeno nekoliko zaključaka. Prihvaćena je inicijativa reprezentativnih sindikata rudarstva u FBiH da se produži primjena kolektivnog ugovora od 15.122017. godine, koji je prestao da važi 11.9.2019. sve dok ne bude postignuta saglasnost za zaključenja novog. Data je saglasnost federalnom ministru rudarstva, energije i industrije da s predstavnicima reprezentativnih sindikata, a na osnovu odluka njihovih organa, potpiše odgovarajući sporazum kojim će biti osigurano provođenje ovog zaključka.

Uprava JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo zadužena je da ubrza realizaciju Zaključka Vlade FBiH od 22.8.2019. godine. kojim je zadužena da zajedno sa Upravom Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići formira zajednički tim kojim će otpočeti i voditi konsultacije sa predstavnicima reprezentativnih sindikata u cilju pripreme pregovora za zaključenje izmjena i dopuna vazećeg kolektivog ugovora.

Vlada BiH je u prethodnom periodu zaključila s reprezentativnim sindikatima rudarstva dva kolektivna ugovora. Predstavnici reprezentativnih sindikata već su uputili su prema Vladi zvaničnu inicijativu za ulazak u proces pregovora za zaključenje novog kolektivnog ugovora.

O tome je 23.9.2019. održan sastanak izmedu federalnog ministra energije, rudarstva i industrije s predstavnicima reprezentativnih sindikata rudarstva u Federaciji BiH na kojem su predstavnici sindikata iznijeli zahtjev da Vlada i organi sindikata donesu odluke o produzenju važenja kolektivnog ugovora objavljenog 15.12.2017. godine, dok se ne postigne saglasnost oko zaključenja novog. Sindikati su na tom sastanku takoder tražili da ubrzaju pripreme i pregovore na zaključenju kolektivnog ugovora. 

RASPODJELA PRIHODA OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU 

Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike odobrila raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 1.274.430,07 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2018. godini, ostvarenih po osnovu naknada od priređivanja igara na sreću.

Od ukupnog iznosa, 935.030,07 KM namijenjeno je programima i projekatima koji se odnose na zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom, s ciljem poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija.

Za finansiranje programa i projekata KM za obezbjeđenje smještaja i utočišta žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće) planirano je 49.200, a iznos od 290.200 KM za rad javnih kuhinja.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će, najkasnije u roku od 30 dana, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima ima kojima su sredstva dodijeljena.

Ugovori će utvrditi obavezu korisnika da, najkasnije do 31.12.2019. godine, Federalnom ministarstvu dostave izvještaj i vjerodostojnu dokumentaciju kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava. 

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI 

Federalna vlada danas je Službi za  zajedničke   poslove  organa  i tijela  FBiH odobrila  nabavka  24 službena putnička automobila za potrebe budžetskih korisnika. Sredstva za ove namjene - 1.000.000 KM za organe i tijela FBiH i 80.000 KM za Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH - osigurana su u Budžetu FBiH za 2019.godinu. Najviše autobomila planirano je za Poreznu upravu FBiH (10) i Federalni MUP (3). Pri preuzimanju novih vozila, budžetski korisnici su dužni Službi za zajedničke poslove na raspolaganje staviti jedno, a Porezna uprava FBiH osam vozila u voznom stanju, ispravnih i spremnih za daljnje korištenje, koja će, na osnovu evidentiranih zahtjeva, biti dodijeljena drugim korisnicima.

Agenciji za privatizaciju u FBiH date su saglasnosti na Program rada s Planom privatizacije i na Finansijki plan za 2019. godinu.

Vlada je usvojila izvještaj o provedbi Projekta hitnog oporavka od poplava za drugi kvartal, kao i izvještaj o radu Upravnog odbora ovog projekta za prvo polugodište 2019. godine. 

KADROVSKA RJEŠENJA 

Vlada FBiH je za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva KTK Visoko d.d. Visoko opunomoćila Senada Zekića, za Skupštinu Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar Jasminu Pašić, a za Skupštinu JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo Ismeta Demirovića.

Danas su donesene odluke o raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala.

Federalna vlada je, izmjenom  Rješenja, za člana Policijskog odbora za policijske službenike FBiH imenovala Daliborku Kurtović.

Vedad Nezirić je imenovan za člana Upravnog odbora Agencije za unaprjeđenje stranih investicija u BiH - FIPA, na period od dvije godine.

Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.10 sati, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(Fena / Haris Ahbabović)

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala source.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal source.ba zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara source.ba nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
 

EKONOMIJA
Source.ba-sva prava pridržana