6.5.2022. 16:08
0
Nastavak 52. radne sjednice Skupštine KS 09.05.2022.
Nastavak 52. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, biti održan u ponedjeljak, 09.05.2022. godine, u sali Općine Centar Sarajevo, ul. Miss Irbina 1, sa početkom u 10:00 sati.

Materijal za sjednicu dostupan je na WEB STRANICI Skupštine Kantona Sarajevo


Preostale tačke Dnevnog reda: 

13. Prijedlog Zakona o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju; 
14. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo; 

15. Nacrt Zakona o visokom obrazovanju; 

16. Nacrt Zakona o komunalnoj policiji Kantona Sarajevo; 

17. Nacrt Zakona o dopuni Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u „Službenim novinama Kantona Sarajevo”; 

18. Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o turizmu; 

19. Nacrt Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine; 

20. Nacrt Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo;

 

21. Nacrt Zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica; 

22. Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2022. godinu; 

23. Prijedlog Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo; 

24. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu; 

25. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo 26. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo; 

27. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstvenih prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 37/09); 

28. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo; 

29. Prijedlog Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027.; 

30. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za projekat „Javni prevoz Sarajevo e-Mobility“; 31. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2022. godinu; 

32. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2021. godinu; 

b) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2021. godinu; 

c) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS za 2021. godinu; 

d) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2021. godinu; 

e) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2021. godinu; 

f) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar 55, Sarajevo za 2021. godinu; 

g) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2021. godinu; 

h) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Collegium artisticum za 2021. godinu; 

i) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za 2021. godinu; 

j) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2021. godinu; 

k) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2021. godinu; 

l) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović” za 2021. godinu; 

m) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2021. godinu; 33. a) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu; 

b) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevska filharmonija sa finansijskim planom za 2022. godinu; 

c) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu; 

d) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kamerni teatar ‘55, Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu; 

e) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR sa finansijskim planom za 2022. godinu; 

f) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Međunarodni teatarski festival – Scena MESS sa finansijskim planom za 2022. godinu; 

g) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej Sarajeva sa finansijskim planom za 2022. godinu; 

h) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu; 

i) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu; 

j) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Biblioteka Sarajeva sa finansijskim planom za 2022. godinu; 

k) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović” sa finansijskim planom za 2022. godinu; 

l) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu; 

m) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Javne ustanove “Collegium artisticum”, Sarajevo sa finansijskim planom za 2022. godinu; 34. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata „IKRE“ za 2022. godinu; 

35. Informacija o javnom linijskom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo, sa prijedlogom zaključaka; 

36. Prijedlog Odluke o osnivanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Javni prijevoz Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo; 

37. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice; 

38. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2022. godinu; 

39. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2022. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo; 40. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo” za 2022. godinu; 

41. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da mogu kao pojedinačnu nagradu dodijeliti policijskim službenicima pištolj ili revolver te da se policijskim službenicima koji odlaze u penziju dodijeli pištolj kojim su bili zaduženi za vrijeme obavljanja svoje dužnosti; 

42. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo da ustupi oružje, za potrebe instalacije stalne postavke u Muzeju genocida Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari; 

43. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara Kantona Sarajevo; 

44. Prijedlog odluke o davanju naziva naseljenom mjestu na području Općine Novi Grad Sarajevo MZ "Alipašin Most I"; 

45. Prijedlog odluke o davanju naziva novoformiranoj ulici u naselju Nova Otoka na području Općine Novi Grad Sarajevo MZ "Buća potok"; 46. Prijedlog odluke o preimenovanju naziva A-transferzale po Michaelu Schumacheru na području Općine Novi Grad Sarajevo MZ "Dobrinja A" i MZ "Saraj polje"; 

47. Prijedlog odluke o davanju imena trgu „Trg Prve brigade policije“ na području Općine Stari Grad Sarajevo; 

48. Program rada Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo za 2022. godinu; 

49. a) Program rada i Finansijski plan Javne ustanove "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2022. godinu; 

b) Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ za 2022. godinu; 

c) Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2022. godinu; 

d) Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ za 2022. godinu; 

e) Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ za 2022. godinu; 

f) Program rada i Finansijski plan Javne ustanove Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2022. godinu; 

g) Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2022. godinu; 50. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2021. godinu; 

51. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2021. godinu; 

52. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo za 2021. godinu; 

53. Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti za 2021. godinu; 

54. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo za 2021.godinu; 

55. Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2021. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za  2022. godinu; 56. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u Kantonu 

57. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2021. godini sa osvrtom 

na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog 

osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti - apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti 

58. Izvještaj o provedenoj proljetnoj i jesenskoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji u 2021.godini; 

59. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2021. godinu; 60. Prijedlog Zaključka kojim se prihvata Zaključak broj: 02-04-14793-31/22 od 07.04.2022. godine o odgađanju primjene “Studije o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada” do izrade dodatnih analiza i ekspertiza “Studije” u odnosu na postojeće zakonske okvire koji se odnose na zaštitu zraka u Kantonu Sarajevo na osnovu koji će se izvršiti izmjene i dopune Odluke o zaštiti i poboljšanju kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo; 

61. Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori; 

 

(Amer Mujezinović)

0
VIJESTI
NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala source.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal source.ba zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara source.ba nije dužan obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
 

Impressum
T:
M:
Marketing
T:
M:
Aplikacije
Mobilna aplikacija
Android aplikacija
Social

Copyright ©2009 - 2015, Source d.o.o.